South-West Iceland

Hringvegur [1], Kambar
 • Kambar
 • Kambar
 • Kambar
 • Kambar
Hringvegur [1], Kambar brekka
 • Kambar brekka
 • Kambar brekka
 • Kambar brekka
Hringvegur [1], Kambar neðst
 • Kambar neðst
 • Kambar neðst
 • Kambar neðst
Hringvegur [1], Hellisheiði
 • Hellisheiði
 • Hellisheiði
 • Hellisheiði
Hringvegur [1], Hveradalir
 • Hveradalir
 • Hveradalir
 • Hveradalir
Þrengslavegur [39], Þrengslavegamót
 • Þrengslavegamót
 • Þrengslavegamót
 • Þrengslavegamót
 • Þrengslavegamót
Þrengslavegur [39], Lyngbrekkur
 • Lyngbrekkur
 • Lyngbrekkur
 • Lyngbrekkur
Hringvegur [1], Litla Kaffistofan
 • Litla Kaffistofan
 • Litla Kaffistofan
 • Litla Kaffistofan
 • Litla Kaffistofan
Hringvegur [1], Sandskeið
 • Sandskeið
 • Sandskeið
 • Sandskeið
 • Sandskeið
Suðurstrandarvegur [427], Selvogur
 • Selvogur
 • Selvogur
 • Selvogur
Suðurstrandarvegur [427], Festarfjall
 • Festarfjall
 • Festarfjall
 • Festarfjall
 • Festarfjall
Reykjanesbraut [41], Strandarheiði
 • Strandarheiði
 • Strandarheiði
 • Strandarheiði
 • Strandarheiði
Reykjanesbraut [41], Rósaselstorg
 • Rósaselstorg
 • Rósaselstorg
 • Rósaselstorg
Reykjanesvitavegur [443], Reykjanesviti
 • Reykjanesviti
 • Reykjanesviti
Grindavíkurvegur [43], Þorbjörn
 • Þorbjörn
 • Þorbjörn
 • Þorbjörn
Þingvallavegur [36], Mosfellsheiði
 • Mosfellsheiði
 • Mosfellsheiði
 • Mosfellsheiði
Hringvegur [1], Blikdalsá
 • Blikdalsá
 • Blikdalsá
 • Blikdalsá